اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستند

فرزین طهرانیان

نوازنده گیتار کلاسیک – استاد دانشگاه

بهاره صفایی

بهاره صفایی

رضا مهدوی

رضا مهدوی

حامد فتحی

حامد فتحی

امیر مهیار تفرشی پور

امیر مهیار تفرشی پور

مهرداد کریم خاوری

مهرداد کریم خاوری

فریده رضایی

فریده رضایی، نوازنده قانون

ابراهیم قائدی

ابراهیم قائدی

محمدرئوف قنبری

محمدرئوف قنبری

طینوش بهرامی

طینوش بهرامی

شاهین فرهت

شاهین فرهت

رخشا قاضی زاده

رخشا

شادی خسروی نکو

شادی خسروی نکو

هامون هاشمی

هامون هاشمی

مهرداد طلائی

مهرداد طلائی

نسرین علیزاده

نسرین علیزاده

ادریس آبی

ادریس آبی