اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندفریده رضایی، نوازنده قانون

فریده رضایی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

فراگیری ساز نزد خانم پریچهر خواجه.
لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی با ساز تخصصی قانون از دانشگاه هنر( ١٣٨٨)و فوق لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی با ساز تخصصی قانون از دانشگاه تهران، هنرهای زیبا، ( ١٣٩٢)
هنرآموخته نزد اساتید: داریوش طلایی،طینوش بهرامی، امیر اسلامی، رضا پرویززاده، شریف لطفی، داوود جعفری، فرید خردمند.... 
همكاری با اركستر ملی ( به رهبری كیارس) گروههای روناك، سایه سار، بنفش....
 سرپرست گروه موسیقی نستار
اجرا در ایران، مالزی، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان ....
برگزاری كارگاههای آشنایی با ساز قانون در تهران، ،شیراز، كرج، كرمان، رشت...
همكاری پژوهشی با آقای امیر اسلامی در طرح ردیف منتظم الحكما و طرح شیوه ی گزینش دانشجوی موسیقی در ایران و جهان
برگزاری اولین كلاس های آموزش قانون در شهر كرج.
مدرس آموزشگاههای كرج و تهرانپیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: