اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندمجتبی کوه زاده

مجتبی کوه زاده


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

دانش آموخته ی موسیقی از دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز

مدرس گیتار کلاسیک و الکتریک.

فراگیری موسیقی را از سن 14 سالگی در سبک فلامنکو و کلاسیک آغاز کرد و سپس در 17 سالگی نیز شروع به آموختن گیتار الکتریک در سبک های راک و بلوز و جز نمود.

آشنا به پیانو، سنتور و سه تار.

در مدت فراگیری موسیقی از محضر اساتیدی چون فرزین طهرانیان، علیرضا تفقدی،دکتر لیلی افشار، فرزاد فخرالدینی، دکتر هوشیار خیام، دکتر فرشاد شیخی، وارطان ساهاکیان، شهاب شرفی، شایا اسدی، شهاب فیاض، رامین آزادآور، دکتر پویا سرایی، شهاب منا، دکتر امیراشرف آریان پور،آرمان نوروزی، دکتر محمد سریر، دکتر حسن ریاحی و ...بهره برده است.پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: