گالری تصاویر

 
Technical Catalogues
 
بازدید از مدرسه سونبورگ دانمارك
بازدید پروفسور هرمز فرهت از ریشه در خاك
بازدید مدیر و معاون مدرسه سونبورگ از ریشه در خاك و آغاز همكارى
پروژه ضبط جشن پارسى در فرانسه
پروژه ضبط سى دى بزبز قندى
پروژه ضبط سى دى ماه پیشونى
پروژه همكارى هنرجویان آهنگسازى ریشه در خاك و سونبورگ در دانمارك
دعوت رادیو فرهنگ از هنرجویان آهنگسازى
كنسرت هنرجویان آهنگسازى در آبادان
وركشاپ هاى برگزار شده توسط ریشه در خاك
کلاس های آموزشی
آموزشگاه
01
02
03
05
06
04
07
08
09
10
11