گالری آهنگ ها

جزئیات

آسمان (آریانا رضایی)

در اینترو قطعه اول فکر کردم که آسمان آبی باشد و بعد در تم اصلی آسمان کم کم بارانی می شود و برای همین از نت های بیشتری استفاده کردم و در تم فرعی آسمان برفی می شود و در پایان ،آسمان آبی و مردم خوشحال می شوند برای همین از نت های کشیده استفاده کرده ام.