گالری آهنگ ها

جزئیات

دریا (ترمه هاشمی)

من در قطعه از احساسی که به دریا داشتم شروع کردم.نت هایی که به نظرم صدای دریا را نشان می داد برای اینترو استفاده کردم.بعد برای تم اصلی به دینامیک های مختلف روی آوردم و از تمپوهای مختلفی استفاده کردم چون می خواستم حرکت دریا را نشان بدهم.برای تم فرعی کمی از نت هایی که در اینترو بکار برده بودم استفاده کردم و در نهایت برای پایان قطعه از تمپوی آرام استفاده کردم زیرا احساس کردم که دریا به پایان نمی رسد و ادامه دارد.