آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندمحمدرئوف قنبری

محمدرئوف قنبری


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

محمدرئوف قنبری در سال 1332 در قروه ی سنندج به دنیا آمد. نخستین درس های موسقی را از پدرش که خواننده ی محلی و مفسر مثنوی معنوی بود فراگرفت. در سال 1353 با ورود به تهران تحت تعلیم حاتم عسگری در مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی قرار گرفت. بعدها نزد استاد فقید علی داور که پدر مثنوی خوانی ایران محسوب می شود مثنوی خوانی را فراگرفت و ردیف آوازی را ادامه داد.
محمدرئوف قنبری در سال 1368 با استاد رجبعلی امیری فلاح اشنا شد و و فنون آوازخوانی و مناسب خوانی و تلفیق شعر و موسیقی را از وی فراگرفت و از محضرش بهره ها برد به طوری که بسیاری وی را بهترین شاگرد استاد امیری می دانند. وی همچنین در معاشرت با مهدی کمالیان با ظرایف هنری بسیاری آشنا شد.
محمدرئوف قنبری اکنون از معدود خوانندگانی که است که سبکی غیرتقلیدی و نزدیک به قدما دارد.پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه:


پرینتپرینت