اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندپندار عظیمی

پندار عظیمی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

فوق لیسانس نوازندگی پیانو از دانشگاه هنر تهران،

دوره های گذرانده توسط اینجانب: دوره ی رهبری کر توسط استاد هانری پمپیدو،

دوره ی آهنگسازی توسط استاد مارتون ایسرائیلیان،

دوره ی آهنگسازی تصویر توسط هانس زیمر

دوره ی تئوری موسیقی از دانشگاه جولیارد

دوره ی میکسینگ و مسترینگ از شرکت استرالیایی ویوید ساوندز

دوره ی آهنگسازی موسیقی الکترونیک و ای دی ام توسط فواد مورادپیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: