گالری آهنگ ها

آلبوم های موسیقی هنرجویان

دسته بندی آهنگ ها
آهنگی برای زمین
آهنگی برای زمین
آیا هنگام آموزش موسیقی به کودکانمان به خلاقیت و نقش آن در زندگی آنها فکر می کنیم؟یا تنها نگرانی ما ایناست،هنگامی که شاگردانمان در مسابقات و تکنوازی ها شرکت میکنند چگونه ارزیابی می شوند؟ و کار ما به عنوان یک مدرس چگونه به نظر خواهد رسید؟ خلق "موسیقی اصیل"نه تنها قدرت بخش است بلکه میتواند سکوی پرتابی باشد به دنیای خلاقیت،بهبود بیان احساس،کار گروهی،حل مسایل،فهم خوب ومطلوب مهارت ها و همچنین باز شناسی و درک هنرها.لئونارد برنشتاین می گوید : "موسیقی میتواند نامگذاری کند بی نام و نشان ها را و آشکار کند ناشناخته ها را ."با چند نمونه از آموزش آهنگسازی به صورت حقیقی و عملی شروع می کنم،بچه ها در مرحله اول به ساز کیبورد علاقه نشان می دهند و قواعد بازی خودشان را در فرم های ساده موسیقی دارند و قابل اجرا می کنند آنها را با قاعده کلی ریاضی و هندسه.آهنگسازان جوان ما ابراز می کنند احساساتشان را در برخورد با محیط اطراف خود به وسیله نقاشی و تصویر سازی از طبیعت و محیط پیرامونشان و انعکاس می دهند احساساتشان را در رابطه با موضوعات مختلف.هدف عمده ما در اصل ایجاد یک تصویر ذهنی است برای هر آهنگساز و اینکه به آنها اجازه داده شود که تعبیر و تفسیر خودشان را با خلاقیت توام کنند در بیان احساسشان با موسیقی.این پروژه به آهنگسازان جوان ما کمک می کند که شنوندگان متفکری بشوند و مشارکت فعال داشته باشند در تجربیات موسیقاییشان در آینده.مادامیکه می نویسند آنها بیشتر آگاه می شوند از نقشها،پویایی ها،ریتم ها،و خط ملودی هایی که درحقیقت هر آهنگساز جدی باید به آنها توجه داشته باشد و آنها را به کار بگیرد.
اینها راه های غیر متداولی بودند برای آهنگسازی بدون هیچ گونه آموزش پیشرفته قبلی که ممکن است آغاز راهی باشد برای تبدیل شدن به آهنگسازان پیشرو و خلاق.امیدوارم لذت ببرید از گوش دادن به ساخته های این آهنگسازان کوچک در این پروژه موزیکال.
Technical Catalogues