گالری آهنگ ها

جزئیات

درخت (گل بهار پورقبادی)

اسم قطعه ی من درخت است.من وقتی خواستم اسم قطعه ام را انتخاب کنم به این فکر کردم که وقتی در یک جنگل بزرگ هستم درخت ها برایم جذاب ترند پس اسم قطعه ی من شد درخت.برای اینترو به این فکر کردم که اول نت ها کنار همدیگر هستند و یعنی گل ها در آمده اند و برگ ها سبز و زیبا هستند ولی در ملودی اصلی که مثل ریختن برگ ها است از استاکاتو استفاده کردم.در ملودی فرعی از ملودی اصلی تقلید کردم ولی با کمی تغییر و در آخر هم با استاکاتو تمام کردم.